Informace o zpracování osobních údajů


Tyto informace o ochraně dat jsou určeny pro zpracování dat na adrese:

LABOKLIN GmbH & Co.KG, Steubenstr. 4, 97688 Bad Kissingen, info@laboklin.com

Osoba zodpovědná za ochranu údajů
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů u firmy LABOKLIN (Holger Loos) je k dispozici na adrese SiDIT GmbH, Unterdürrbacher Straße 8, 97080 Würzburg, nebo na e-mailové adrese holger.loos@sidit.de.

Shromažďování a uchovávání dat
Shromažďování a uchovávání osobních údajů,
jejich typy a způsoby využití:

Pokud si u nás objednáte službu, pak od Vás shromažďujeme následující informace:

Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Aktuální e-mailová adresa a / nebo
fax
Adresa
Telefonní číslo (pevné a / nebo mobilní)
Váš podpis

Shromažďování těchto údajů je použito výhradně k provedení objednávky, pokud není uděleno dodatečné oprávnění. Data jsou zpracovávána na základě Vaší žádosti, jsou nezbytná pro stanovené účely a pro řádné plnění Vaší objednávky tak, aby obě strany mohly splnit své smluvní závazky podle 6(1)(1)(b) GDPR. Osobní údaje, které shromažďujeme ke zpracování, jsou mazány po uplynutí 2 let od zadání objednávky, pokud nejsme povinni je uchovávat déle podle 6(1)(1)(c) GDPR z důvodu požadavků a nařízení ze strany daňových a obchodních zákonů HGB (obchodní zákoník), StGB (německý trestní zákoník), AO (daňový kód Německa) nebo v případě, že jste souhlasili s prodlouženou dobou skladování vzorků podle článku 8(1)(1)(a) GDPR.

x Souhlasím s tím, že umožním společnosti Laboklin ukládat mé údaje po dobu 10ti let, tj. po uplynutí doby potřebné k plnění objednávky, aby mohly být budoucí objednávky snadněji zpracovávány.

Zveřejnění údajů třetím osobám

Vaše údaje nebudou zveřejněny třetím stranám, s výjimkou následujících případů. Je-li to nezbytné pro splnění Vašich objednávek podle článku 6(1)(1)(b), Vaše údaje budou předány třetím osobám. To konkrétně zahrnuje zveřejnění údajů veterinárním lékařům. Třetí strany mohou Vaše údaje použít pouze k uvedeným účelům.

Práva

Máte právo:

  • V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat svolení, které nám bylo uděleno. V důsledku tohoto odvolání nemůžeme v budoucnu dále zpracovávat data na základě tohoto souhlasu.

  • Podle článku 15 GDPR požadovat informace o datech, které jsme od Vás zpracovali. Jste konkrétně oprávněni požadovat informace k následujícím tématům: účel zpracování údajů, kategorie osobních údajů, kategorie třetích stran, které mají nebo získají Vaše údaje, plánovanou dobu, po kterou budou Vaše data uložena, existence práva na opravu, odstranění, omezení nebo zákaz používání Vašich údajů, existence práva podat stížnost, zdroje Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i existenci automaticky-rozhodovacích procesů včetně profilování a případně smysluplných informací o jeho náležitostech;

  • V souladu s článkem 16 GDPR vyžadovat okamžitou opravu nebo kompletaci Vašich osobních údajů, které jsme uložili;

  • V souladu s článkem 17 GDPR požadovat, aby byly Vaše osobní údaje uložené u nás odstraněny, pokud nejsou nezbytné k uplatnění práva na svobodu projevu a práva na informace, pro plnění zákonných požadavků, pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků nebo pokud nejsou ve veřejném zájmu.

  • V souladu s článkem 18 GDPR požadovat, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste zpochybnili správnost údajů, pokud je zpracování údajů nezákonné, ale odmítnete smazání dat a Vaše údaje již nepotřebujeme, ale naopak je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování údajů podle článku 21 GDPR;

  • Podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním, strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby byly zaslány jiným odpovědným stranám a

  • Podle článku 77 GDPR podat stížnost regulačnímu orgánu. Obecně se můžete obrátit na regulační orgán Vašeho obvyklého místa pobytu nebo zaměstnání nebo našeho sídla.

Právo podat stížnost

Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle článku 6(1)(1)(f) GDPR, máte právo podle článku 21 GDPR vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů na základě Vaší konkrétní situaci. Pro uplatnění tohoto práva stačí zaslat e-mail na adresu info@laboklin.com.